Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY KOMUNIKACJI FUNKCJONUJĄCEJ POD DOMENĄ „portalludzisztuki.pl”

Uwagi ogólne

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tj.:

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

- Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

- Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianach w Kodeksie cywilnym;

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych;

 i określa zasady działania platformy komunikacyjnej (serwisu społecznościowego), funkcjonującej pod domeną  portalludzisztuki.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług.

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Mushchelka sp. z o.o. będącej właścicielką domeny portalludzisztuki.pl, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu.

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

I.  Definicje

             1.        Regulamin – oznacza niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Jest  regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

             2.        Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje rejestracji i korzysta z serwisu społecznościowego funkcjonującego pod domeną  portalludzisztuki.pl, umieszczająca w nim swoja twórczość

             3.        Usługodawca – podmiot świadczący usługę na zasadach określonych w Regulaminie.

             4.         Usługa – w ramach zawartej umowy Usługodawca umożliwia Użytkownikowi umieszczanie na portalu społecznościowym portalludzisztuki.pl prac (graficznych oraz tekstowych) a także ich prezentację na stronach Serwisu.

 

II. Zasady korzystania z serwisu społecznościowego portalludzisztuki.pl

1.         Serwis społecznościowy portalludzisztuki.pl udostępniany jest przez Mushchelka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-230, ul.Skiwrniewcika 14/U6 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000516512 NIP5322048854.  REGON147326035.

2.         Serwis portalludzisztuki.pl jest serwisem internetowym adresowanym do twórców sztuki, który obejmuje różnorodne dziedziny sztuki: od grafik i rysunków poprzez fotografie, aktorstwo, a skończywszy na malarstwie, poezji, prozie i innych obszarach sztuki. Serwis portalludzisztuki.pl umożliwia umieszczanie prac (graficznych oraz tekstowych) oraz ich prezentację na stronach serwisu.

3.         Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu  jest zapoznanie się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień.

4.         Aby mieć możliwość korzystania z serwisu portalludzisztuki.pl w sposób aktywny (a więc w szczególności mieć możliwość wypowiadania się oraz umieszczania prac) Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje swoje dane osobowe oraz oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

5.         Administratorem podanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Mushchelka  sp z o.o.

6.         Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane przez portalludzisztuki.pl oraz przekazywane zaufanym partnerom i kontrahentom w celach związanych z  prowadzeniem serwisu portalludzisztuki.pl, w celu wykonania umowy i wystawienia rachunku (paragonu lub faktury) oraz w celach marketingowych.

7.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi.

8.         Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

9.         Usunięcie przez portalludzisztuki.pl, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez Mushchelka sp. z o.o. Usługi w ramach serwisu portalludzisztuki.pl i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie z serwisu portalludzisztuki.pl  wszystkich jego prac wraz z komentarzami do nich. Ponowne użycie zablokowanego identyfikatora jest niemożliwe.

10.       Mushchelka sp. z o.o. przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane osobowe są fałszywe lub niezgodne z prawdą a także wtedy gdy są niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo (niezgodnie z poleceniami formularza rejestracyjnego).

11.       Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Mushchelka sp. z o.o., oraz na przekazanie jego danych osobowych kontrahentom serwisu  portalludzisztuki.pl w celach związanych z prowadzeniem serwisu portalludzisztuki.pl oraz w celach marketingowych.

12.       Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących serwisu portalludzisztuki.pl i innych usług związanych z serwisem społecznościowym portalludzisztuki.pl jak również innych produktów i firm na podany przez Użytkownika adres jego poczty elektronicznej.

13.       Otwierając konto w serwisie portalludzisztuki.pl Użytkownik zobowiązuje się do używania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

14.       Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w serwisie portalludzisztuki.pl może prezentować jedynie materiały własnego autorstwa oraz takie, których publikacja nie narusza prawa – w szczególności prawa autorskiego osób trzecich, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz prawem chronionych dóbr osób trzecich.

15.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem pkt 14 powyżej oraz pozostałych postanowień Regulaminu.

16.       W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw – a w szczególności praw autorskich przez publikację przez Użytkownika materiałów w serwisie portalludzisztuki.pl, Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości odpowiedzialność, koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań, za umieszczenie na portalu społecznościowym prac (graficznych oraz tekstowych) a także ich prezentację na stronach Serwisu.

17.       Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika o fakcie opisanym, w szczególności jak w punkcie 16 Regulaminu i pozostawi mu decyzję w sprawie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy sądowej.

18.       Wszelkie pytania dotyczące serwisu portalludzisztuki.pl oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, Użytkownicy mogą kierować na adres emailowy: kontakt@portalludzisztuki.pl lub anna.leszczynska@mushchelka.com.pl

19.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami Regulaminu, korzystania z serwisu portalludzisztuki.pl przez jego Użytkowników;

- treści opisów charakteryzujących umieszczane przez Użytkownika prace;

- treści zamieszczone w serwisie przez Użytkowników (komentarze, wiadomości na forum, wiadomości prywatne i inne);

- szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do Serwisu przez osoby trzecie;

- wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez osoby trzecie.

20.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a)  okresowego wyłączania serwisu w czasie niezbędnym do przeprowadzenia określonych prac (np. prace techniczne) i ponownego jego włączenia niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego wyłączenia;

b)  zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez Użytkownika w polach opisujących zgłaszane prace;

c)  usunięcia, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości serwisu;

d)  zmiany wysokości opłaty administracyjnej;

e) zaprzestania świadczenia usług w ramach serwisu portalludzisztuki.pl po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu.

21.       Użytkownik informuje, iż podczas korzystania z serwisu społecznościowego w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. localstorage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (localstorage)  zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie portalludzisztuki.pl

22.       Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: portalludzisztuki.pl

23.       Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z umieszczania materiałów w serwisie portalludzisztuki.pl w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian Regulaminu.

24.       Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z portalludzisztuki.pl prosimy kierować na adres: Mushchelka Sp. z o.o. 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 14/U6

III. Prawa autorskie

1. Prawa do zawartości strony internetowej www.portalludzisztuki.pl, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, logo i innych treści i elementów, przysługują Usługodawcy.

2. W związku z powyższym zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej www.portalludzisztuki.pl lub jej części bez zgody Usługodawcy.

IV. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów, a także Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między  Mushchelka Sp.  z o. o.  a Użytkownikami będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

DATA PUBLIKACJI REGULAMINU: grudnia 2014 r.

 

W imieniu Usługodawcy – Mushchelka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

 

Regulamin rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną serwisu internetowego portalludzisztuki.pl

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta a Użytkownik poprzez zaprzestanie używania Usług.

3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
 

  1. naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. umieszczania przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści  niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  4. wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi      niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  5. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,

4. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.